تعداد مقالات: 342
26. سنجش سرمایه اجتماعی کاربران ایرانی شبکه اجتماعی فیس بوک

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-26

10.7508/ijcr.2013.23.001

حمید عبداللهیان؛ حسین کرمانی


28. بازسازی شهری، تصویر تهران و تجربه بیگانگی

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-32

سمیه شالچی؛ مرضیه شجاعی؛ حمیدرضا فرهنگی


31. هویت در آستانۀ کولی های ساکن در تهران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-29

10.22035/ijcr.2016.319

ثمره صفی خانی؛ سید یعقوب موسوی؛ قنبرعلی رجبلو


37. مکتب قرآن؛ مؤمنانی در نوستالژی «امت»؛ مطالعه موردیِ کردها در ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 79-99

10.22631/jicr.2017.935.1785

سارا شریعتی مزینانی؛ سامان ابراهیم زاده


38. پدیدارشناسی تجربه‌ کاربران از موبایلی شدن روابط

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 101-124

10.22631/jicr.2017.898.1761

مریم مختاری؛ حکیمه ملک احمدی


43. مروری بر مطالعات قومی در ایران: نقد، بررسی و ارائه الگو

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-36

10.22631/jicr.2018.1569.2250

یاور عیوضی؛ سیف اله سیف اللهی؛ باقر ساروخانی


45. الگوی ارزش‌های ادراکی در مخاطبان پلتفرم‌های بازی‌های دیجیتال

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-25

10.22035/jicr.2019.377

سیدمحمدعلی سیدحسینی؛ پویان نژادی؛ حامد نصیری


46. بنیان‏‌های طبیعی صلح و دوستی در آیین نوروز

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-22

10.22035/jicr.2019.2055.2606

داود غرایاق زندی؛ سویل ماکویی


47. کیفیت زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر دانشگاه‌های دولتی ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-31

10.22035/jicr.2018.390

سید حسین سراج زاده؛ کرم حبیب‌پورگتابی


48. آنجا که نمی‌دانیم چگونه اخلاقی باشیم؛ پژوهشی در میزان آگاهی بر مصادیق سرقت معنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

10.22035/jicr.2019.2243.2747

شاهو صبار؛ علی معصومی فر؛ سعید محمدی


50. تبارشناسی «تجربه دینی» در مطالعات دین‌داری

دوره 2، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 31-47

10.7508/ijcr.2009.06.002

علی‌رضا شجاعی‌زند