یادگیری پنهان: تأثیرکارتون‌های مذهبی در دینداری دانش‌آموزان دختر پایة ششم ابتدایی

سیروس اسدیان؛ مرضیه مقدم

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 133-155

https://doi.org/10.7508/ijcr.2015.31.005

چکیده
      این تحقیق با هدف بررسی تأثیرمشاهدة کارتون‌های مذهبی در دینداری دانش‌آموزان دختر پایة ششم ابتدایی صورت گرفته است. روش مورد استفاده شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعة آماری شامل دانش‌آموزان دختر پایة ششم ابتدایی است که در مدارس غیردولتی شهر میاندوآب در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل هستند. با ...  بیشتر