مقایسه عوامل مؤثر فرهنگی - اجتماعی و روانشناختی در خودکشی زنان ایران و تاجیکستان

سید ابوالحسن ریاضی؛ بانودخت نجفیان‌پور

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 143-167

https://doi.org/10.7508/ijcr.2015.32.006

چکیده
  هدف این پژوهش مطالعة عوامل مؤثر فرهنگی‌ ‌اجتماعی و روان‌شناختی در خودکشی و شناسایی آنها به‌صورت بوم‌شناختی و همچنین مقایسة این عوامل در بین زنان اقدام‏کننده به خودکشی در دو کشور ایران و تاجیکستان است، که با استفاده از رویکرد روش‌شناسی کیفی انجام شده است. نمونه‌گیری از افراد به‌صورت اشباعی، شصت نفر (از هر کشور سی نفر)‌، از طریق ...  بیشتر

تصویری از فرهنگ مصرفی جامعة ایران با استفاده از داده‌های یک پیمایش ملی پیرامون گذران اوقات فراغت

سید ابوالحسن ریاضی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 137-153

https://doi.org/10.7508/ijcr.2013.24.006

چکیده
  با توجه به آنکه فرهنگ مصرفی امروزه خصوصیت اصلی جامعة مدرن قلمداد می‌شود و فرهنگ جامعة ایران نیز  در نتیجة تبادلات فرهنگیِ اثرگذار، درحال گذار به وضعیت مدرن محسوب می‌شود، ارائة تصویری از فرهنگ مصرفی جامعة ایران می‌تواند به ارائة تحلیلی دقیق از نحوة گذار از جامعة سنتی به مدرن منجر گردد. در این مقاله داده‌های پیمایش ملیِ گرایش‌های ...  بیشتر