الزامات راهبردی جمهوری اسلامی در مدیریت بحران‌‌ جنگ نرم

شهروز شریعتی؛ محمد عظیمی طرقدری

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 127-148

https://doi.org/10.7508/ijcr.2014.27.006

چکیده
  با وجود آن‌که ماهیت بحران‌های فرهنگی با بحران‌های حاصل از حوادثی نظیر آتش‌سوزی، سیل و زلزله به میزان معتنابهی متفاوت است، اما به نظر می‌رسد بحران‌های فرهنگی از آن حیث که مخاطرات و خسارات جبران‌ناپذیری در میان‌مدت و دراز‌مدت به اندوخته و سرمایه اجتماعی ملت‌ها وارد می‌کنند، باید در شمار بحران‌هایی ارزیابی شوند که مستلزم مدیریت ...  بیشتر