1. تاثیر برچسب زنی بر گرایش دانشجویان به رفتارهای انحرافی

اکبر علیوردی نیا؛ حیدر جانعلیزاده چوب بستی؛ رقیه توحیدیان

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 67-90

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2013.22.003

چکیده
  برچسب زنی انحرافات بعدی را با ترغیب کردن یک هویت منحرف افزایش می دهد. در میان فرآیندهای کنش متقابل نمادی، داغ ننگ یک منحرف، خود پنداره ای تولید می کند که نهایتا مشوق انحرافات بعدی می شود. تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر برچسب زنی بر گرایش دانشجویان به رفتارهای انحرافی است. روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده است و 410 نفر از دانشجویان دانشگاه ...  بیشتر