1. فرهنگ و قومیت مدلی برای ارتباطات بین فرهنگی در ایران

یونس نوربخش

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1387، ، صفحه 67-90

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2008.04.004

چکیده
  در این تحقیق به دنبال یافتن مدلی برای همبستگی اجتماعی و وحدت فرهنگی در ایران هستیم؛ الگویی که براساس آن تنوع قومی و فرهنگی به‌عنوان چالشی در برابر همبستگی ملی قرار نگیرد و به فرصتی برای غنای فرهنگی جامعه تبدیل گردد. ابتدا دیدگاه‌های اساسی مربوط به فرهنگ، قومیت و ملت مورد بررسی قرار می‌گیرد و آنگاه مفاهیم مربوط به سیاست‌های میان ...  بیشتر