رسانه و نگرش زنان به هویت جنسیتی خود

محمدرضا حاتمی؛ سارویه مذهبی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 185-209

https://doi.org/10.7508/ijcr.2011.14.008

چکیده
  در سالهای اخیر هویت یابی جنسیتی زنان تحت تأثیر عوامل متعددی قرار گرفته است. وضعیت و جایگاهی را که زنان امروز در جامعه به دست آورده اند بسیارمتفاوت با وضعیت و جایگاه آنان در گذشته می‌باشد. امروز زنان و جامعه نسبت به هویت جنسیتی ایشان همگام با حرکت جهان به سوی مدرنیته نگرشی مقبول تر یافته‌اند. یکی از عوامل مؤثر بر این تغییر نگرش، تأثیر ...  بیشتر