نهادی‌سازی عفاف و حجاب در جامعه؛ رویکردی فرایندی

مجید مختاریان پور؛ اسدالله گنجعلی

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 117-151

https://doi.org/10.7508/ijcr.2011.15.006

چکیده
  بر اساس نظریات تفسیری، پدیده‌های اجتماعی و از جمله حجاب، به صورت مشترک توسط اعضای اجتماع ساخته و پرداخته می‌شوند به نحوی که در ابتدا هر فردی یک برداشت از یک پدیده اجتماعی دارد، سپس افراد مختلف برداشت‌های خود را طی تعاملات اجتماعی با یکدیگر در میان گذاشته و نقاط تفاوت و افتراق این برداشت‌ها و نیز برداشت‌های اشتباه طی این تعاملات ...  بیشتر