1. تحلیلی بر مؤلفه های ارتقای فرهنگ محیط‌زیستی؛ مطالعه موردی شهروندان شهر شیراز

زهرا همتی؛ سید محمد شبیری

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 197-215

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2015.32.008

چکیده
  در سال‌های اخیر، بحران‌های محیط‌زیستی یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در قرن حاضر بشر با آن روبه‌روست. بسیاری از دانشمندان برای کاهش بحران‌های محیط‌زیستی یا پیشگیری از آنها به راه‌حل‌های فناورانه روی آورده‌اند. بااین‌حال، برخی از آنها، ضرورت و لزوم برقراری ارتباط و تعامل جدید بین طبیعت و انسان، و همچنین نیاز به یک فرهنگ محیط‌زیستی ...  بیشتر