1. ارزش‌های فرهنگی و انصاف:

محسن گلپرور؛ محمدعلی نادی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 207-228

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2010.09.007

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و انصاف با عدالت سازمانی، رضایت شغلی و ترک خدمت در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان به مرحله اجرا درآمده است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان ادارات نواحی آموزش و پرورش شهر اصفهان تشکیل داده‌اند که از بین آنها 309 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش ...  بیشتر