دوسوگرایی جامعه‌شناختی در دوران سه پادشاه قاجار از نگاه سفرنامه‌نویسان زن انگلیسی

فاطمه جمیلی کهنه شهری؛ زینب نادی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 177-209

http://dx.doi.org/10.22035/ijcr.2016.304

چکیده
  تفسیر جهان و پدیده­های موجود در آن از زاویة یک گروه خاص (مانند مردان) نمی‌تواند تفسیر به ‌راستی حقیقی از جهان و پدیده‌های آن باشد. چشم­انداز زنانه امکان دیدن و تفسیر کردن پدیده­های جدید، متفاوت یا مغفول مانده از نگاه مردان را فراهم می‌کند. در پژوهش حاضر چشم­اندازی زنانه را در راستای کشف خاستگاه مسئلة دوسوگرایی، به‌عنوان یکی ...  بیشتر