آموزش عالی
1. دشواری‌های زنان برای ورود به حرفۀ دانشگاهی

خدیجه کشاورز؛ خدیجه کشاورز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2020.2299.2784

چکیده
  این مقاله نشان می‌دهد که با وجود برابری نسبی تعداد دختران و پسران دانشجو در دانشگاه‌های ایران در دهۀ اخیر، جهان دانشگاهی در ایران همچنان جهانی مردانه باقی مانده است. به طوری که شاهد پایداری شکاف جنسیتی در میان اعضای هیئت علمی در مراتب مختلف دانشگاهی در دهه‌های اخیر هستیم. وجود این شکاف جنسیتی نشان دهنده دشواری دسترسی به حرفه ...  بیشتر