اعتماد به سازمان‌های دولتی و سطح رضایت‌مندی شهروندان

یوسف محمدی‌فر؛ محمد احمدی؛ سید دادوش هاشمی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1389، ، صفحه 103-127

https://doi.org/10.7508/ijcr.2010.11.005

چکیده
  امروزه سازمان‌های دولتی رضایت شهروندان را به عنوان ضرورتی انکار‌ناپذیر در رأس اهداف و برنامه‌های خود قرار داده‌اند. رضایت‌مندی از متغیرهای مختلفی تأثیر می‌پذیرد؛ یکی از این متغیرها اعتماد است. مقالة پیش رو، به بررسی تأثیر این متغیر بر رضایت‌مندی می‌پردازد. در این مطالعه، نمونه‌ای به حجم 8352 نفر در 51 دستگاه دولتی با استفاده از ...  بیشتر