نویسنده = باقر ساروخانی
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر مطالعات قومی در ایران: نقد، بررسی و ارائه الگو

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-36

10.22631/jicr.2018.1569.2250

یاور عیوضی؛ سیف اله سیف اللهی؛ باقر ساروخانی