سرمایه اجتماعی خانواده و دین داری جوانان

امیر رستگار خالد

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 55-86

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2013.23.003

چکیده
  نقش خانواده در شکل دهی به گرایش های دینی فرزندان همواره مورد توجه نظریه پردازان و محققان حوزه دین بوده است. از این گذشته، هردو نهاد دین و خانواده در جامعه ایران دست خوش تغییرات محسوس و قابل اعتنایی شده اند، این دو امر تحقیق حاضر را بر آن داشت تا با هدف شناخت نقش خانواده در ممانعت یا تعدیل گرایش جوانان به اشکال جدید دینداری از یک سو و ...  بیشتر