بررسی جنبه های گوناگون دریافت پیامک از دوستان

زهره قلیلی رنانی؛ اعظم مرادی؛ فاطمه طاهرپور؛ صغری طاهری

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 91-113

https://doi.org/10.7508/ijcr.2012.17.004

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین سهم هریک از عوامل جنسیت، وضعیت اقتصادی، بومی یا غیر بومی بودن و طول مدت استفاده از پیامک در پیش بینی میزان دریافت پیامک از دوستان همجنس و نیز دوستان غیر همجنس در دانشجویان دانشگاه اصفهان بود. نمونه آماری این پژوهش 50 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه اصفهان بودند. داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل ...  بیشتر