رویکرد اجتماعی ‌ـ ‌فرهنگی در حوزة آموزش زبان

ناصرالدین علی تقویان؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی؛ جواد غلامی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 131-164

https://doi.org/10.7508/ijcr.2015.30.005

چکیده
  در این مقاله می‌کوشیم برخی دلالت‌های رویکرد اجتماعی ‌ـ‌ فرهنگی برای حوزة آموزش زبان را با نگاه به نظریة اخلاق گفتمان بازسازی کنیم. ایدة محوری ما بر این دریافت استوار است که رویکرد اجتماعی‌ ـ ‌فرهنگی با وجود دستاوردهای بسیاری که برای حوزة آموزش زبان داشته است، به‌دلیل فقدان منابع هنجارین لازم برای تبیین چگونگی رسیدن به فهم مشترک ...  بیشتر