طراحی معماهای اجتماعی - شناختی برای سنجش ارزش‌های فرهنگی و بررسی روایی آن

وحید نجاتی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 31-59

https://doi.org/10.7508/ijcr.2014.25.003

چکیده
   ارزش­های فرهنگی، مجموعه‌ای از رفتارها، نگرش­ها و باورهای افراد در هر فرهنگ است. سنجش ارزش­های فرهنگی نیازمند ابزارهای معتبر ‌شناختی است که از سوگیری آزمودنی و آزمون‌گر متأثر نباشد. هدف از این مطالعه طراحی معماهای اجتماعی- شناختی به‌عنوان یک سنجه ضمنی برای ارزش­های فرهنگی و بررسی اعتبار آن است. این مطالعه مقطعی در 308 نفر ...  بیشتر