1. ترویج فرهنگ «ایثار و شهادت» به کمک برنامه درسی در دوره ابتدایی

نعمت‌الله موسی پور

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 103-126

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2012.19.005

چکیده
  پرسش اصلی در این مقاله آن است که چگونه می توان از طریق برنامه درسی به ترویج و اعتلای فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس ابتدایی اقدام کرد؟ در این ارتباط، نظریات متفاوتی مطرح است و اقدامات آموزشی مرسوم مدارس بر آنها استوار شده اند، که در میان آنها نظریات تحولی نگر دارای جایگاه برجسته ای هستند. این نظریات بر این باور تاکید می کنند که آموزش امور ...  بیشتر