تصویری از سبک زندگی فرهنگی جامعۀ دانشجویی

محمد فاضلی

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1387، ، صفحه 175-198

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2008.01.007

چکیده
  غالب نظریه‌ها درباره نقش دانشگاه در دنیای جدید استدلال می‌کنند که ارتقای فرهنگ و تربیت شهروند مشارکت‌جو در کنار تربیت فرد متخصص از اعم وظایف دانشگاه جدید است. مصرف محصولات فرهنگی نیز یکی از راه‌های مهم ارتقای سرمایۀ فرهنگی و آماده شدن دانشجویان برای ایفای نقش‌هایی است که انتظار می‌رود در دنیای جدید ایفا کنند. مقالۀ حاضر با بررسی ...  بیشتر