دولت و سینما در فرانسه: راهکارهای ایستادگی در برابر سینمای آمریکایی

حجت الله ایوبی

دوره 1، شماره 3 ، آبان 1387، ، صفحه 1-35

https://doi.org/10.7508/ijcr.2008.03.001

چکیده
  سینما اثرگذارترین ابزار فرهنگی در روزگار کنونی است. هنر هفتم فرهنگ را نخست، به تماشاخانهها و سپس، از راه تلویزیون و ابزارهای نوین دیداری و شنیداری، به خانههای مردم کشاند. شاید به همین دلیل، آندره مالرو توجهی ویژه به سینما داشت و آن را راهی کوتاه برای مردمی کردن فرهنگ و دستیابی به دموکراسی فرهنگی می‌دانست. سینما در فرانسه، از روزگار ...  بیشتر