نابرابری سرمایه های فرهنگی در شهر تهران

محمدسعید ذکایی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 169-196

https://doi.org/10.7508/ijcr.2015.32.007

چکیده
  چرخش فرهنگی و اهمیت یافتن فرهنگ در جامعة معاصر بی‌تردید این عرصه را محملی جدی برای تولید و بازنمایی شکاف و نابرابری‌ها ساخته است. تلاقی نابرابری‌ها در دسترسی به سرمایه‌ها با زندگی شهری که موضوع محوری در حوزة مطالعات فرهنگی شهر به شمار می‌آید، به‌ندرت موضوعی برای مطالعات تجربی نظام‌مند در ایران بوده است. مطالعة حاضر با اتکا به ...  بیشتر