1. کاربری تفننی اینترنت توسط کاربران 25 تا 40 سال شهر تهران

بهزاد دوران؛ احمد گنجی

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1387، ، صفحه 115-129

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2008.03.005

چکیده
  این مقاله گزارش بخشی از پژوهشی است که برای پاسخ‌گویی به دو پرسش اصلی زیر اجرا شد: نخست اینکه کاربری تفننی اینترنت توسط کاربران 25 تا 40 سال شهر تهران تا چه اندازه و در چه قالب‌هایی شایع است؟ و دوم اینکه این نوع کاربری در طی زمان (از آغاز کاربری تا زمان اجرای پژوهش) چه تغییری کرده است؟ پژوهش به روش توصیفی و کیفی طراحی و اجرا شد و داده‌های ...  بیشتر