بازی‌های رایانه
شناسایی چالشهای اجرای بازی‌وارسازی در آموزش‎های سازمانی

مجتبی وحیدی اصل؛ فائزه آقازاده پَر؛ پرستو علیخانی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 121-149

https://doi.org/10.22631/jicr.2018.1832.2433

چکیده
  کاهش انگیزه و سطح پایین مشارکت کارکنان در دوره‌های آموزشی، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای سازمان است. به‌منظور کاهش این مسئله، روش‌های متنوعی برای بهبود آموزش‌های سازمانی ازجمله اتخاذ رویکرد بازی‌‎وارسازی مطرح‌شده‌اند تا بدین ترتیب انگیزش کارکنان برای مشارکت فعال در دوره‌ها و به‌طورکلی، بهره‌‎وری آموزش افزایش یابد. مقاله ...  بیشتر