مطالعات فرهنگی
1. تولید اجتماعی فضای شهری

سیاوش قلی‌پور؛ همایون مرادخانی؛ مهسا عزتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2020.2375.2842

چکیده
  چکیده: این مقاله به بررسی سازوکار تولید اجتماعی پارک نوبهار در کلانشهر کرمانشاه می‌پردازد. رویکرد نظری مقاله مبتنی بر آراء هانری لوفور در باب «تولید فضا»ست. روش مطالعه اتنوگرافی و فنون گردآوری داده‌: مشاهده، مصاحبه، بررسی اسناد و نقشه‌های ذهنی است. یافته‌های پژوهش عبارت‌اند از: الف) پارک نوبهار در اواخر دهه 40 هجری شمسی در روند شهرک‌سازی‌های ...  بیشتر