1. ارتباطات بین‌دانشگاهی و نقش آن در گسترش همکاری‌های فرامرزی

علی خورسندی طاسکوه؛ محمدجواد لیاقتدار

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1387، ، صفحه 111-132

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2008.02.005

چکیده
  زیستن در عصر صورت‌‌بندی‌های نوین اجتماعی، بدون ارتباط با دیگر عناصر فرهنگی و تمدنی، تقریباً ناممکن به نظر می‌رسد. امروزه دستیابی به پیشرفت و توسعه نیز مستلزم برخورداری از سطحی مؤثر از همکاری‌ها و تعاملات برون‌مرزی است. از لحاظ فلسفی و تاریخی، نهاد دانشگاه، هم از منظر کارکردی و هم از منظر رویکردی، دارای سابقه‌ای طولانی در زمینه ...  بیشتر