علوم اجتماعی و ارتباطات
1. رسانه های اجتماعی و چالش های هویت های قومی در ایران

فواد ظفر عبدالله زاده؛ محمدرضا رسولی؛ طهمورث شیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2021.2646.3062

چکیده
  ماهیت جهانی رسانه های اجتماعی، چالش های قومی را از حیطه منطقه و ملت به عرصه جهانی کشانده است. مطالعه حاضر این چالش ها را در چارچوب نظریه های جهانی شدن، تحلیل می‌کند. دو رویکرد عمده در رابطه با پدیده ی جهانی شدن وجود دارد؛ یک رویکرد معتقد به همگونی کامل جهان است و رویکرد دیگر به چنین شدت و کیفیتی قائل نیست. هدف تحقیق، روشن ساختن این ...  بیشتر