تاریخ
1. تشریفات مذهبی دوره ناصرالدین شاه قاجار با تکیه بر ساختمان تکیه دولت

علیرضا احمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2021.431

چکیده
  دوران پادشاهی ناصرالدین شاه چیزی جز تلاش های وی برای برپایی تجدد در همه ارکان جامعه نیست، اما یکی از موانع شاه برای رسیدن به این امر، روحانیت و قدرت و نفوذ آنان در بین توده مردم بود، ناصرالدین شاه سعی کرد با برگزاری مراسمات پر تجمل مذهبی در دربار، استقلال دینی خود را بدون وابستگی به علما برپا کند و همچنین مشروعیت مذهبی خود را در بین ...  بیشتر