جامعه شناسی
1. چالش‌های دین و موسیقی در ایران معاصر(1350 تا 1396): یک پژوهش تاریخی

حسین سروی؛ حسن محدثی گیلوایی؛ رضا صمیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2021.432

چکیده
  چکیدهاین مقاله دیدگاه حکومت نسبت به موسیقی ایران معاصر طی سال‌های 1350 الی 1396 را مورد بحث قرار داد. بدین‌ترتیب رابطه‌ی دو نهاد دین و نهاد هنر از منظر جامعه‌شناسی دین و جامعه‌شناسی هنر مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله از دو رویکرد کیفی: 1- روش تاریخی که ابزار آن اسناد تاریخی (روزنامه‌ها) و تاریخ شفاهی (مصاحبه با نخبگان) است؛ و 2- روش ...  بیشتر