مطالعات زنان
تجربه زیسته زنان متقاضی طلاق از فرایندهای وقوع طلاق

مرضیه شهریاری؛ عبدالرضا نواح

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 97-120

https://doi.org/10.22035/jicr.2022.2916.3265

چکیده
  رابطۀ میان عقلانی‌شدن روابط اجتماعی و آزادی فردی از درون‌مایه‌های اصلی جامعه‌شناسی است. هدف از این مقاله، شناسایی ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی زوجین ﺑﻪ ﺟﺪاﺷﺪن و ﮔﺴﺴﺘﻦ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ که در خانواده‌های در حال طلاق تابه‌حال پنهان مانده و دربارۀ آن کمتر بحث و بررسی شده است. این مقاله به روش کیفی و با ...  بیشتر