مفهوم «سبک زندگی» و گستره آن در علوم اجتماعی

محمد سعید مهدوی کنی

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1387، ، صفحه 199-230

https://doi.org/10.7508/ijcr.2008.01.008

چکیده
  مفهوم سبک زندگی از جمله مفاهیم علوم اجتماعی است که اخیراً بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اما کاربردهای متفاوت و بعضاً متعارض، آن را مفهومی مبهم و از دیدگاه پاره‌ای محققان غیر قابل استفاده ساخته است. در مقاله حاضر، در ابتدا به ارایه تبیینی واژه شناسنامه از این مفهوم، پرداخته شده و سپس به بررسی ابعاد مفهومی آن در حوزه علوم اجتماعی پرداخته ...  بیشتر