پیامدهای سیاسی مصرف گرایی

فردین علیخواه

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1387، ، صفحه 231-256

https://doi.org/10.7508/ijcr.2008.01.009

چکیده
  مطالعه مصرف همواره مورد توجه شاخه‌های مختلف علوم اجتماعی قرارداشته است. در این مطالعات، به ویژه در مطالعات انتقادی، یکی از موضوعات مورد توجه گسترش مصرف گرایی وپیامدهای آن بوده است. در این مقاله، با هدف پیوند مطالعات سیاسی و فرهنگی، تلاش خواهیم کرد تا پیامدهای سیاسی مصرف گرایی را با تکیه بر مفهوم حمایت سیاسی بررسی نماییم. براین اساس، ...  بیشتر