1. ارتباطات بین‌ فرهنگی: ترجمه و تأثیر آن در فرایندهای جذب و طرد

فرزان سجودی

دوره 2، شماره 1 ، تابستان 1388، ، صفحه 141-154

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2009.05.007

چکیده
  در این مقاله از دیدگاه نشانه‌شناسی فرهنگی روابط بین‌ فرهنگی و تأثیر ترجمه بر این روابط و همچنین عملکرد ترجمه در فرایندهای جذب یا طرد جنبه‌هایی از فرهنگ‌های دیگر را بررسی کرده‌ایم. نشان می‌دهیم که پویایی فرهنگی محصول ارتباطات بین‌ فرهنگی است و ترجمه، سازوکار اصلی این گونه ارتباطات است. در جریان ترجمه است که فرهنگ‌ها بر غنای یکدیگر ...  بیشتر