1. تعاملی‌بودن در بازی رایانه‌ای «فراخوانی به خدمت»

مسعود کوثری؛ احسان شاقاسمی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 1-19

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2009.07.001

چکیده
  نظریه‌پردازان ارتباطات مدت‌هاست از یکسویه بودن رسانه‌های جمعی انتقاد کرده و مخاطبان را تا‌ اندازه زیادی منفعل دانسته‌اند. آنان راه‌حل خروج از این انفعال را دوسویه کردن ارتباط رسانه و مخاطب و به عبارت دیگر افزایش تعاملی‌بودن رسانه‌ها دانسته‌اند. اگرچه تلفن نخستین وسیله ارتباطی کاملاً تعاملی بود، اما تا پیدایش رسانه‌های نوین ...  بیشتر