الگوی استفاده از اینترنت: محیط یادگیری و بافت فرهنگی و اجتماعی

حسین ابراهیم‌ابادی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1388، ، صفحه 97-118

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2009.07.005

چکیده
  کاربرد اینترنت وشبکه وب در فرایند آموزش و یادگیری، علاوه بر اهداف و برنامه درسی به زمینه‌هایی مانند"فرهنگ کسب شده از زندگی و فضاهای واقعی" ،"شیوه‌های تعامل وکسب تجربه در محیط‌های مجازی" و به‌طور کلی با" الگوی ارتباط واستفاده از اینترنت " وابسته است. مقاله پیش رو الگوی استفاده از اینترنت را بر اساس داده‌های تحقیقی که در سال تحصیلی ...  بیشتر