ویژگی‌های فرهنگ سازمانی با رویکرد به‌سازی نیروی انسانی؛

ناصر فقهی فرهمند

دوره 2، شماره 4 ، بهمن 1388، ، صفحه 294-263

https://doi.org/10.7508/ijcr.2009.08.010

چکیده
  یکی از مهم‌ترین عوامل درونی سازمان، فرهنگ و فضای آن سازمـان اسـت که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگر سازمان در دو عامـل فرهنگ و فضا ضعف داشته باشد، به‌طور یقین نمی‌تواند خود را به حد مطلوب برسانـد. تاریـخ نشان می‌دهد موفقیت عملکرد هر سازمانی به‌طور معناداری تحت تأثیر فرهنگ سازمانی آن قرار می‌گیـرد. لذا بررسی اینکه آیا در سازمان‌ها ...  بیشتر