موانع ساختاری استقرار قانون در ایران

حمید عباداللهی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1389، ، صفحه 125-151

https://doi.org/10.7508/ijcr.2010.09.008

چکیده
  این مقاله با رویکردی کلان‌نگر ناظر بر تحلیل شرایط ساختاری ـ تاریخیِ «امکان و امتناع قانون و نظم در ایران» است. غالباً تبیین‌های ارائه‌شده از علل تاریخی غیبت قانون و نظم اجتماعی در تاریخ و جامعه ایران، با نگاهی غایت‌شناختی، به دنبال شرح موانع «کنونیِ» غیبت قانون در جامعه ایران هستند. در این انگاره، «تاریخ ایران» ...  بیشتر