تأثیر تجدد بر سازمان فضایی شهر تهران در اواخر دوره قاجار

سیدابوالحسن ریاضی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1389، ، صفحه 129-149

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2010.11.006

چکیده
  فضا تجلی اندیشة بشری است. از تحلیل آن میتوان به شیوه زندگی و نحوه نگاه انسان به جهان پی برد؛ ازاینرو سیر تکوین اندیشه جوامع انسانی در قالب تحلیل تباینات فضایی و تغییرات کالبدی قابل درک است. بیتردید مدرنیته به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای اندیشه بشری، مبدأ تغییرات بسیاری در تمامی عرصهها و شئون زندگی بشر بوده است. تکوین مدرنیته به ...  بیشتر