موضوعات = ارتباطات میان‌فرهنگی
تعداد مقالات: 7
4. مروری بر مطالعات قومی در ایران: نقد، بررسی و ارائه الگو

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-36

10.22631/jicr.2018.1569.2250

یاور عیوضی؛ سیف اله سیف اللهی؛ باقر ساروخانی


6. تصویرشناسی فرهنگی ایرانیان در آیینۀ سفرنامه پولاک

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 23-39

10.22631/jicr.2018.1272.2032

تورج زینی‌وند؛ پروین امیری


7. فرهنگ پذیری و سازگاری در میان جوانان کرد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 165-181

10.22035/ijcr.2017.318

امیر رستگار خالد؛ مسعود سلمانی بیدگلی