موضوعات = جامعه‌شناسی ارتباطات
تعداد مقالات: 3
2. پدیدارشناسی تجربه‌ کاربران از موبایلی شدن روابط

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 101-124

10.22631/jicr.2017.898.1761

مریم مختاری؛ حکیمه ملک احمدی


3. مطالعۀ رویکرد برنامه های توسعه در ایران به ارتباطات

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 147-180

10.22035/ijcr.2016.324

زهره شاه قاسمی؛ مخمدمهدی فرقانی؛ هادی خانیکی