تاریخ
تشریفات مذهبی دوره ناصرالدین‌شاه قاجار؛ با تأکید ‌بر ساختمان تکیه‌دولت

علیرضا احمدی؛ نصرالله پورمحمدی املشی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 29-49

https://doi.org/10.22035/jicr.2021.431

چکیده
  دوران پادشاهی ناصرالدین‌شاه، چیزی جز کوشش‌های وی برای برپایی تجدد در همهٔ ارکان جامعه نیست. یکی از موانع شاه برای رسیدن به این امر، روحانیت و قدرت و نفوذ آنان در میان توده مردم بود. ناصرالدین‌شاه سعی کرد با برگزاری مراسم‌ پرتجمل مذهبی در دربار، ضمن کسب استقلال دینی بدون وابستگی به علما، مشروعیت مذهبی خود را در بین توده مردم حفظ کند. ...  بیشتر