فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران (JICR) - مشخصات مقاله