دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی پژوهشی

1. خوانش کاربران اینستاگرام از گفتمان «زن سنت‌گرا»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

10.22035/jicr.2019.2172.2689

مرضیه خلقتی؛ حمیده مولایی


2. رسانه‌ها، عشق‌ و ازدواج: مطالعه رابطه رسانه‌های اجتماعی و جمعی با عشق سیال و نگرش به ازدواج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1398

10.22035/jicr.2019.2191.2702

محمدتقی عباسی شوازی؛ مریم دلاور