دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی پژوهشی

1. آنجا که نمی‌دانیم چگونه اخلاقی باشیم؛ پژوهشی در میزان آگاهی بر مصادیق سرقت معنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

10.22035/jicr.2019.2243.2747

شاهو صبار؛ علی معصومی فر؛ سعید محمدی


2. دانشگاه و فرهنگ روزمرۀ شهر؛ اهمیت زیبایی‌شناسی در خدمات داوطلبانۀ دانشکده‌های شهرسازی به مردم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

10.22035/jicr.2019.1898.2486

فرشید سامانپور؛ ناصر برکپور؛ مقصود فراستخواه


5. ساخته شدن «خود» در زیست‌جهان دانش‌آموزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

10.22035/jicr.2019.1956.2527

محمدرضا کلاهی


7. «اخلاق مسئولیت» و سیاستگذاری دین در دانشگاه؛ تحلیل «سند دانشگاه اسلامی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

10.22035/jicr.2019.2225.2730

محمد جواد اسماعیلی


8. مسئلۀ ترس از موقعیت سیاسی در دانشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

10.22035/jicr.2019.2442.2891

حامد طاهری کیا


9. خوانش کاربران اینستاگرام از گفتمان «زن سنت‌گرا»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

10.22035/jicr.2019.2172.2689

مرضیه خلقتی؛ حمیده مولایی


10. رسانه‌ها، عشق‌ و ازدواج: مطالعه رابطه رسانه‌های اجتماعی و جمعی با عشق سیال و نگرش به ازدواج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1398

10.22035/jicr.2019.2191.2702

محمدتقی عباسی شوازی؛ مریم دلاور