مقاله علمی پژوهشی جامعه شناسی
1. عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش زنان به مدیریت بدن در شهر قم

اسداله بابایی فرد؛ طاهره یوسفی فر؛ زهرا امجدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2020.2454.2896

چکیده
  هدف مقالهٔ حاضر بررسی تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن زنان در شهر قم است. در این پژوهش از نظریات گیدنز، گافمن، نان لین، کولی و هومنز به‌عنوان چارچوب نظری استفاده شده است. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامهٔ محقق‌ساخته گردآوری شده است. جامعهٔ آماری پژوهش شامل کلیهٔ زنان 16 تا 60 سال و بالاتر شهر ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی علوم اجتماعی و ارتباطات
2. رسانه های اجتماعی و چالش های هویت های قومی در ایران

فواد ظفر عبدالله زاده؛ محمدرضا رسولی؛ طهمورث شیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2021.2646.3062

چکیده
  ماهیت جهانی رسانه های اجتماعی، چالش های قومی را از حیطه منطقه و ملت به عرصه جهانی کشانده است. مطالعه حاضر این چالش ها را در چارچوب نظریه های جهانی شدن، تحلیل می‌کند. دو رویکرد عمده در رابطه با پدیده ی جهانی شدن وجود دارد؛ یک رویکرد معتقد به همگونی کامل جهان است و رویکرد دیگر به چنین شدت و کیفیتی قائل نیست. هدف تحقیق، روشن ساختن این ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی تاریخ
3. تشریفات مذهبی دوره ناصرالدین شاه قاجار با تکیه بر ساختمان تکیه دولت

علیرضا احمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2021.431

چکیده
  دوران پادشاهی ناصرالدین شاه چیزی جز تلاش های وی برای برپایی تجدد در همه ارکان جامعه نیست، اما یکی از موانع شاه برای رسیدن به این امر، روحانیت و قدرت و نفوذ آنان در بین توده مردم بود، ناصرالدین شاه سعی کرد با برگزاری مراسمات پر تجمل مذهبی در دربار، استقلال دینی خود را بدون وابستگی به علما برپا کند و همچنین مشروعیت مذهبی خود را در بین ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی جامعه شناسی
4. چالش‌های دین و موسیقی در ایران معاصر(1350 تا 1396): یک پژوهش تاریخی

حسین سروی؛ حسن محدثی گیلوایی؛ رضا صمیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2021.432

چکیده
  چکیدهاین مقاله دیدگاه حکومت نسبت به موسیقی ایران معاصر طی سال‌های 1350 الی 1396 را مورد بحث قرار داد. بدین‌ترتیب رابطه‌ی دو نهاد دین و نهاد هنر از منظر جامعه‌شناسی دین و جامعه‌شناسی هنر مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله از دو رویکرد کیفی: 1- روش تاریخی که ابزار آن اسناد تاریخی (روزنامه‌ها) و تاریخ شفاهی (مصاحبه با نخبگان) است؛ و 2- روش ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی جامعه شناسی
5. زندگی در چارک چهارم (مطالعه سبک زندگی مناطق محروم شهرکرمانشاه)

جلیل کریمی؛ ساجده واعظ زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2021.2300.2785

چکیده
  توسعه تمرکزگرا، نامتوازن و نابرابر در یک قرن اخیر، سامان اجتماعی ایران را به چالش‌های جدی، از جمله محرومیت فزاینده در برخی مناطق کلان‌شهرها روبرو کرده است. شهر کرمانشاه، علاوه براین فرایند، به سبب عوامل دیگری جنگ تحمیلی و ویژگی‌های جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی، این محرومیت را به صورت مضاعف تجربه کرده است. این محرومیت، زمینه اصلی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی مطالعات زنان
6. ملاحظات جنسیتی مرتبط با نگرشهای جمعیت شناختی در ایران

یعقوب فروتن؛ مینا شجاعی قلعه نی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2021.434

چکیده
  در این تحقیق، نگرش جمعیت شناختی برپایه مؤلفه های پنچگانه شامل ترجیحات فرزندآوری، نگرش به سیاست افزایش جمعیت، سن ازدواج دختران، طلاق و مهاجرت مورد سنجش قرار گرفته اند و براساس یک رویکرد فرهنگی اجتماعی، تفاوتهای جنسیتی مرتبط با این مؤلفه های پنچگانه بررسی شده اند.. بطور دقیقتر ، این تحقیق درنظر دارد تا در گام اول نشان دهد که آیا اساسا ...  بیشتر