مقاله علمی پژوهشی جامعه شناسی
شرایط و زمینه های شکل گیری حکمرانی خوب در رسانه های اجتماعی با تاکید بر مولفه پاسخگویی: یک مطالعه داده بنیاد

حمیدرضا عمادی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ حسین اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1401

https://doi.org/10.22035/jicr.2022.3034.3366

چکیده
  پژوهش حاضر شرایط و زمینه‌های شکل‌گیری حکمرانی خوب در رسانه‌های اجتماعی با تاکید بر مولفه پاسخگویی را مورد واکاوی قرار می‌دهد. لذا با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای، و با نمونه‌گیری نظری و هدفمند تعداد 20 نفر از فعالین حوزه رسانه و مدیران شبکه‌‌های اجتماعی انتخاب شده و با آن‌ها مصاحبه‌های عمیقی صورت گرفت. نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی علوم تربیتی، روان‌شناسی، علوم رفتاری و تربیت‌بدنی
تبارشناسی ساخت ناتمام آموزش باز در ایران

علی اصغر هدایتی؛ نعمت الله فاضلی؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

https://doi.org/10.22035/jicr.2022.3037.3369

چکیده
  چکیده: آموزش باز در پرتو رشد فناوری، با تغییر در «فرهنگ آموزش» و تاکید بر اصل «یادگیرنده محوری»، نظام آموزشی را متحول نموده است. از آنجا که این مهم در نظام آموزشی ایران، مورد بی‌مهری قرار گرفته است، مقاله‌‌ی حاضر، مسئله‌ی ساخت ناتمام آموزش باز در ایران را از منظر انتقادی به منظورآشکارگیِ این «نیمگی»، مورد بررسی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی آموزش عالی
مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته ی اساتید و دانشجویان از آموزش مجازی در دوران کرونا (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان)

زهرا ماهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

https://doi.org/10.22035/jicr.2022.3084.3402

چکیده
  بـا اسـتنباط از صـاحبنظران آمـوزش عـالی اثرات و پیامدهای کرونا بر آموزش به شکل عـام و آمـوزش عـالی بـه شـکل خـاص، نـه تنها کمتر از سایر نهادهای اجتماعی نیست، چه بسا فراگیرتر نیز است. نخستین و مهمتـرین اثر و پیامد آسـیب زای کرونا، روی بخش و کارکرد «آموزش» دانشگاهی است. در این مطالعه، سعی شده است تا بدون هر گونه سوگیری، تجارب زیسته ...  بیشتر