مقاله علمی پژوهشی آموزش عالی
1. فرهنگ توسعه؛ چالش پیش‌روی انسان‌شناسی فرهنگی

رضا ماحوزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2021.2771.3154

چکیده
  توسعه در معنای جدید آن مستلزم فرهنگ ویژه خود است؛ هم بدین‌معنا که از بطن فرهنگ خاصی می‌بالد و همین فرهنگ، حامی و پشتوانه آن است. بنابه این سخن، هر کشوری که شکلی از اشکال توسعه را دنبال کند، بناچار باید زمینه فرهنگ آن را نیز فراهم کند و فرهنگ آن را بسازد، در غیر این صورت، توسعه به ضد خود تبدیل می‌شود. اما تحول فرهنگیِ معطوف به توسعه، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی
2. تحلیل اجتماعی-فرهنگیِ عکس‌های شهری مبتنی بر ادراکِ شنیداری

محمد حسن پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2021.2513.2945

چکیده
  ادراک شنیداری از مهم‌ترین حواس انسانی‌است که با احساس حضور او در زندگی زیسته هم‌آمیخته‌است. ویژگی‌های تحلیلی صدا نه-فقط در فیزیک صوت که به‌انگاره‌های مجازیِ آن‌نیز گسترش می‌یابد. عکس‌ها به‌عنوان سندتاریخی، از این‌منظر که محل اجماع ادراک دیداری و حواس دیگرِ انسانی هستند، می‌توانند نمایه‌های صوتی و انگاره‌های نمادین مجازیِ ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی جامعه شناسی
3. رنگ به مثابه امر سیاسی

مجید ازادبخت؛ اصغر فهیمی‌فر؛ محمدرضا تاجیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2022.2497.2930

چکیده
  رنگ، تنها رنگ نیست؛ نماد، زبان، پیام، دلالت، هنر، قدرت، مقاومت، و سیاست است. رنگ عنصری دیداری، ارتباطی، و ادراکی است که می‌تواند احساسات و درونیات آدمیان را تحریک یا تسکین بخشد و کنش گفتاری و رفتاری آنان را تغییر و جهت دهد. در آموزه‌های ادیان و نحله‌های فکری و سیاسی از رنگ به‌عنوان یک نماد و یا عامل تمایز از اغیار بهره گرفته شده و ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی
4. فرهنگ مالیه:تحلیلی بر برداشت‌های فرهنگی از پول در نسل جوان

سعید شریفی؛ نعمت الله فاضلی؛ مریم طلائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2022.2714.3111

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی برداشت‌های فرهنگی از پول در نسل جوان انجام گرفت. روش تحقیق کیفی از نوع تحلیل مضامین محتوای مصاحبه ها بود. جامعه پژوهش را اقشار مختلف جوانان 18 تا 32 سال تشکیل دادند. روش نمونه گیری هدفمند وابسته به معیار و غیر متجانس بود که با 12 نفر به حد اشباع نظری رسید. ابزار گرد آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. اعتبار ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
5. جستاری بر تجربه‌های زیسته استادان و دانشجویان در کلاس‌های مجازی در دوره کرونا: مورد مطالعه دانشگاه کردستان

فرید عزیزی؛ زبیر محمدی بلبان آباد؛ حسین باقری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2022.2819.3192

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه‌های زیسته استادان و دانشجویان در کلاس‌های مجازی در دوره کرونا است. این پژوهش از نوع کیفی بوده و به شیوه پدیدارشناسی انجام گردیده است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر کلیه استادان و دانشجویان دانشگاه کردستان بود که یا سابقه شرکت در کلاس‌های مجازی را هم‌زمان با شروع بیماری کروناویروس داشته‌اند و یا اینکه ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی جامعه شناسی
6. واکاوی پدیده ی بی تفاوتی اجتماعی؛ ریشه ها و پیامدها (مورد مطالعه: شهروندان استان ایلام)

خلیل کمربیگی؛ علی فیض اللهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2022.2729.3121

چکیده
  بی‌تفاوتی، کنشی منفعلانه است که در آن، افراد از مشارکت فعال و انجام کنش‌های دگرخواهانه اجتناب ورزیده و نسبت به مسائل جامعه بی‌اعتنا می‌شوند. هدف از انجام این مطالعه، واکاوی پدیده‌ی بی‌تفاوتی اجتماعی در استان ایلام و یافتن زمینه‌ها و پیامدهای آن است. پژوهش حاضر با روش کیفی، مبتنی بر رهیافت نظریه‌ی زمینه‌ای و با بهره‌مندی از ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی آموزش عالی
7. شناسایی عوامل و چالش های تولید علم در میدان دانشگاهی

فاطمه نصراللهی نیا؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ مقصود فراستخواه؛ مرتضی رضایی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2022.2746.3135

چکیده
  امروزه میدان‌های دانشگاهی، به ابزاری قدرتمند برای شکل دادن به جامعه تبدیل‌شده‌اند و نقش مهمی در تولید علم و ایجاد اجتماعات علمی ایفا می‌کنند؛ از طرفی ماهیت علم و تولید آن در محیط‌های دانشگاهی، دچار تغییرات و تحولات شده و با چالش-هایی مواجه است. در این مطالعه، سعی شده است با تکیه بر نظریه جامعه‌شناختی پیر بوردیو، عوامل و چالش‌هایی ...  بیشتر