بازتاب نگرش فرهنگی غرب نسبت به ایران در ساخت های زبانی نشریات انگلیسی زبان

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

در این مقاله سعی بر آنست تا با معرفی دو رویکرد اصلی در شرق‌شناسی -شرق‌شناسی کلاسیک و شرق‌شناسی نوین- نگرش غرب نسبت به شرق در سطح کلان و اسلام در سطح خرد در هر یک از این دو رویکرد بررسی و رویدادهای مؤثر در ایجاد شرق‌شناسی نوین برشمرده شود. حادثه یازدهم سپتامبر 2001، یکی از اتفاقات مهم و تأثیرگذار در قرن حاضر و شرق‌شناسی نوین بوده است. از آن جایی که رسانه‌ها مهم‌ترین وسیله برای بازنمایی تفکر شرق‌شناسانه و نژادپرستانه هستند، گونه معاصر نژادپرستی، تاکید بر تفاوت های فرهنگی است. بر همین اساس، در این پژوهش نگرش فرهنگی غرب نسبت به ایران در ساخت های زبانی روزنامه‌های گاردین و دیلی تلگراف از انگلیس و مجلات تایم و نیوزویک از آمریکا پس از این حادثه تحلیل و تفسیر می‌شود. چارچوب نظری پژوهش بر پایه مدل بازنمایی کنش/ کنشگران اجتماعی ون‌لیوون 1995 و 1996 بنا شده که یکی از چهار رویکرد اصلی در تحلیل گفتمان است.

کلیدواژه‌ها


Qiyâsiyân, M. (1386 [2007 A.D]) Bâznamâi-ye Islam dar Nasriyât-e Âmricâ va Engelis
Qabl va Bad az 11 September dar Cârcob-e Tahlil-e Goftmân-e Enteqâdi (Persian
Translation of Representation of Islam in American and English Newspapers:
Pre and Post September 11th:Critical Discourse Analysis), PhD Thesis, Faculty of
Humanities, Tarbiyat Modares University.
Azodânlo, H. (1383 [2004 A.D]) Edward Saeed (Persian Translation of Edward Said),
Tehran: Daftar-e Pažohešhâ-ye Farhangi.
____________ (1383 [2004 A.D]) Edward Saeed (Persian Translation of Edward Said),
Tehran: Daftar-e Pažohešhâ-ye Farhangi.
Chomsky, N. (2001) September 11, Sydney: Allen and Union.
Dunmire, P. (1997) “Naturalizing the Future in Factual Discourse: A Critical Linguistic
Analysis of a Projected Event”, in Written Communication, Vol. 14(2): 221-264.
Halliday, M. (2004) An Introduction to Functional Grammar, London: Arnold.
Perlmutter, D. (2003) Investigating Religious Terrorism and Ritualistic Crimes, Boca
Raton, FL: CRC press.
Qiyâsiyân. M. (1386 [2007 A.D]) Bâznamâi-ye Islam dar Nasriyât-e Âmricâ va Engelis
Qabl va Bad az 11 September dar Cârcob-e Tahlil-e Goftmân-e Enteqâdi (Persian
Translation of Representation of Islam in American and English Newspapers: Pre
and Post September 11th: Critical Discourse Analysis), PhD Thesis, Faculty of
Humanities, Tarbiyat Modares University.
Reisigel, M & Wodak, R. (2001) Discourse and Discrimination: Rhetoric of Racism and
anti- Semitism, London: Routledge.
Richardson, J. (2004) (Mis)representing Islam: the Racism and Rhetoric of British
Broadsheet Newspapers, Amsterdam :John Benjamin.
Said ,E. )1994( Culture and Imperialism, London: Vintage.
_______ (1997) Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We
See the Rest of the World, London: Vintage.
Soltâni, A. (1283 [2004 A.D]) Qodrat, Goftmân va Zabân: Sâzokârhâ-ye Jarayân-e Qodrat
dar Matboât (Persian Translation of Power, Discourse and Language: The Mechanism
of Power in Media), PhD Thesis, Faculty of Linguistics, Alame-h University.
Terranova, T. (2007) “On Information Warfare, Bioracism of Hegemony Neopolitics”,
in Theory, Culture and Society, Vol. 24(3):-.
Van Dijk, T. (-) “Ideology and Discourse: A Multidisciplinary Introduction”, retrieved
on 05/01/07 from http://www.hum.uva.nl/teun

__________ (2002) “Principles of Critical Discourse Analysis”, in M. Toolan, Critical
Discourse Analysis, London: Routledge.
___________ (2006) “Discourse and Manipulation”, in Discourse and Society, Vol. 17
(3): 359-383.
___________ (2006 b) Racism, the Press and Freedom, retrieved on 20/05/07 from
http://www.discourse.org.
Van Leeuwen, T. (1993) Language and Representation: the Recontextualisation of the
Participant, Activities and Reactions, unpublished PhD thesis, University of Sydney.
____________ (1995) “Representing Social Action”, in Discourse and Communication,
Vol. 6(1): 81-106.
_____________ (1996) “The Representation of Social Actors”, in C.R Caldas, Colthard
and M. Colthard, Text and Practice, London: Routledge.
Wodak, R. (2001) “What CDA is About – a Summary of its History, Important Concepts
and its Developments”, in R. Wodak and Meyer, Methods of Critical Discourse
Analysis, London: Sage.