نویسنده = علوی‌پور، سید محسن
تعداد مقالات: 1
1. پارادایم شناسی تعامل اندیشه سیاسی و فرهنگ

دوره 5، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 127-151

10.7508/ijcr.2012.19.006

مرتضی بحرانی؛ سید محسن علوی‌پور