نویسنده = اصغری، فیروزه
تعداد مقالات: 2
1. چالش کیفیت رسالة دکتری در ایران بر اساس مفهوم زنجیرة ارزش

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 159-191

10.22035/ijcr.2016.311

فیروزه اصغری؛ محمدعلی نعمتی