نویسنده = پوررنجبر، مهدیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر ارزش‌های فرهنگی بر هویت ملی نمونه مورد مطالعه: شهروندان شهر کرمان

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-22

حمید نساج؛ راضیه مهرابی کوشکی؛ محمودرضا رهبرقاضی؛ مهدیه پوررنجبر