نویسنده = ملک احمدی، حکیمه
تعداد مقالات: 1
1. پدیدارشناسی تجربه‌ کاربران از موبایلی شدن روابط

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 101-124

10.22631/jicr.2017.898.1761

مریم مختاری؛ حکیمه ملک احمدی