نویسنده = فرهنگی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بازسازی شهری، تصویر تهران و تجربه بیگانگی

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-32

سمیه شالچی؛ مرضیه شجاعی؛ حمیدرضا فرهنگی